Algemene voorwaarden

Software as a Service Voorwaarden MrWork – Laatste update: Februari 2024

Welkom bij MrWork B.V (MrWork). MrWork levert software op het vlak van online recruitment, gericht op het versterken van het merk van de werkgever (Brand Activation), het bereiken van de juiste doelgroep met vacatures (Jobs) en het genereren van leads/sollicitanten (Lead Generation / Leads). Daarnaast biedt MrWork Ondersteunende Diensten zoals het ondersteunen van de gebruiker bij het inrichten en optimaliseren van marketingstrategieën (de Ondersteunende Diensten en Software gezamenlijk: de Diensten).

Deze Diensten worden geleverd als een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing (Software). SaaS betekent dat de software wordt aangeboden via een online omgeving waarin je als Gebruiker direct zelf aan de slag kunt. Meer informatie vindt u via de website www.mrwork.nl (de Website).

Deze SaaS voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen MrWork en haar Gebruikers (Gebruikers), met betrekking tot de Diensten aangeboden door MrWork. MrWork biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert.

Voorwaarden

 1. Definities
  1. Diensten: Alle diensten van MrWork op het vlak van online recruitment processen, zoals maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van de Software en het leveren van de (Ondersteunende) Diensten.
  2. MrWork: MrWork B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan de Haringvliet 100 3011 TH. MrWork is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57298890. MrWork wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.
  3. Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van MrWork en met MrWork een Overeenkomst aangaat, of met MrWork onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. Gebruiker wordt ook aangeduid als “jij”.
  4. Partij(en): MrWork en Gebruiker individueel en gezamenlijk.
  5. Overeenkomst: De geaccepteerde Voorwaarden inclusief het Orderformulier, waarin het gebruik
   van de Software en Diensten door Gebruiker is vastgelegd.
  6. (SaaS) Software: De software met daarin het geheel aan webpagina’s, software, databases en andere relevante functionaliteiten die MrWork als SaaS aan Gebruiker beschikbaar stelt in het kader van de Diensten.
  7. Social Media: Sociale medianetwerken waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram en YouTube.
  8. (Software) Modules: De modules die MrWork in het kader van haar diensten aanbiedt en die per stuk of gecombineerd afgenomen kunnen worden door Gebruiker, te weten Brands / Brand Activation, Jobs en Lead Generation / Leads.
  9. Uitingen: Alle uitingen die door of op verzoek van Gebruiker op Social Media wordt geplaatst in het kader van de Overeenkomst waaronder, maar niet beperkt tot, vacatureplaatsingen, advertenties, bedrijfsprofielen, bekendmakingen en aankondigingen.
 2. Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van MrWork zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Een aanbieding, offerte of voorstel is gebaseerd op een specifiek verzoek van Gebruiker en geldt alleen voor het specifiek besproken gebruik van de Software en Diensten. Aan een aanbieding, offerte of voorstel kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstig gebruik of een toekomstige overeenkomst.
  3. MrWork mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Gebruiker verstrekt juist zijn.
 3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen MrWork en Gebruiker komt tot stand door ondertekening van het Orderformulier. De startdatum van de Software licentie staat vermeld op het Orderformulier.
  2. Aanvragen van Gebruiker voor Ondersteunende Diensten of aanvullende Modules worden altijd schriftelijk (waaronder per e-mail) bevestigd door MrWork.
  3. Waar nodig zal Gebruiker zo snel mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst alle informatie verstrekken die benodigd is om de Diensten uit te voeren (de Benodigde Informatie), waaronder maar niet beperkt tot, de content voor Uitingen, informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Benodigde Informatie wordt door Gebruiker verstrekt, bijvoorbeeld in het dashboard van de Software of per mail. Als Gebruiker de Benodigde Informatie niet verstrekt, kan MrWork de Diensten mogelijk niet in overeenstemming met de afgesproken strategie en budgetten uitvoeren of leveren. In dat geval kan MrWork een aangepast voorstel doen om de kwaliteit van de Diensten te kunnen garanderen. Als Gebruiker niet akkoord gaat met het aangepaste voorstel, kan MrWork de Diensten weigeren en de Overeenkomst opzeggen.
  4. Als de Diensten op grond van artikel 3.3 aangepast moeten worden, mag MrWork de bijkomende kosten die zijn gemaakt tot en met het voorstel tot aanpassing van de Diensten in rekening brengen. MrWork zal Gebruiker hier tijdig over inlichten. Deze kosten mag MrWork ook in rekening brengen als Gebruiker niet akkoord gaat met het voorstel tot aanpassing van de Diensten.
 4. Duur en beëindiging
  1. De looptijd van de Overeenkomst tussen MrWork en Gebruiker gaat in op de datum die op het Orderformulier is vastgelegd en indien een dergelijke startdatum op het Orderformulier ontbreekt, wordt de looptijd van de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum waarop MrWork Gebruiker toegang heeft gegeven tot de Software of is gestart met de uitvoering van Ondersteunende Diensten (Startdatum).
  2. MrWork en Gebruiker gaan de Overeenkomst aan voor bepaalde tijd. De Standaard Looptijd van de Overeenkomst is drie (3) kalenderjaren vanaf de Startdatum, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen. Na afloop van de Standaard Looptijd van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (Verlengingstermijn), tenzij een Partij de Overeenkomst beëindigt door schriftelijke opzegging aan de andere Partij, ten minste drie (3) maanden voor het einde van de Standaard Looptijd of een Verlengingstermijn.Gebruiker kan de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen en met inachtneming van de daarbij overeengekomen opzegtermijn, of indien Partijen hierover gedurende de Overeenkomst na onderling overleg overeenstemming bereiken (bijvoorbeeld op grond van zwaarwegende gronden vanuit Gebruiker die na overleg niet opgelost kunnen worden).
  3. Afzonderlijke Diensten kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst enkel geannuleerd worden indien Partijen hier na onderling overleg overeenstemming over bereiken (bijvoorbeeld op grond van zwaarwegende gronden vanuit Gebruiker die na overleg niet opgelost kunnen worden). In dat geval is annulering alleen mogelijk binnen de overeengekomen termijn. Bij tijdige annulering van afzonderlijke Diensten conform de Overeenkomst zal MrWork aan Gebruiker de reeds betaalde vergoeding voor niet geleverde Diensten terugbetalen.
  4. Een Partij mag de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
  5. Elk van de Partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat enige opzegging vereist is en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade als gevolg van de beëindiging, ingeval de andere Partij:
   1. is ontbonden of geliquideerd, of in staat van ontbinding of liquidatie is;
   2. surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard;
   3. onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
   4. door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  6. Partijen kunnen de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als de andere Partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. In dat geval moet deze Partij de andere Partij een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.
  7. Na beëindiging van de Overeenkomst zal MrWork de Gebruiker de toegang tot de Software ontzeggen.
 5. Tarieven en facturatie
  1. MrWork hanteert de tarieven zoals overeengekomen tussen MrWork en Gebruiker die zijn opgenomen in het Orderformulier.
  2. Tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van MrWork en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele onkosten van MrWork dienen voorafgaand schriftelijk te worden goedgekeurd door Gebruiker alvorens deze in rekening kunnen worden gebracht.
  3. Alle kosten in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door Gebruiker.
  4. Facturatie vindt plaatst per jaar aan het begin van elk contractjaar en de betalingstermijn die wordt gehanteerd voor de facturen is dertig (30) dagen na de dagtekening, tenzij anders overeengekomen op het Orderformulier. MrWork kan de Gebruiker de toegang tot de Software en Diensten ontzeggen indien betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt.
  5. MrWork behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de Diensten van tijd tot tijd te herzien (bijvoorbeeld wanneer nieuwe functionaliteiten of kenmerken aan de Software worden toegevoegd). MrWork zal de Gebruiker vooraf op de hoogte stellen van elke prijswijziging met inbegrip van de datum waarop een dergelijke prijswijziging van kracht zal worden. Gebruiker heeft bij de prijswijziging de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe prijswijziging van kracht zal worden.
  6. MrWork behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de Diensten jaarlijks te indexeren aan de hand van de dienstenprijzenindex (DPI) van het CBS. De opzeggingsmogelijkheid bij verhoging van de prijzen voor de Diensten uit artikel 5.5 geldt niet bij jaarlijkse indexatie van de prijzen van de Diensten door MrWork aan de hand van de dienstenprijzenindex (DPI).
 6. Software en Modules
  1. De Software van MrWork bestaat uit verschillende Modules:
   1. Brands/Brand Activation: Deze Module is gericht op het versterken van het merk van de Gebruiker, met als doel Gebruiker als werkgever meer bekendheid te laten genereren onder relevante doelgroepen. De (persoons)gegevens die in het kader van deze Module worden verwerkt, worden niet opgeslagen in de systemen van MrWork, maar blijven in de digitale omgeving van de Gebruiker. MrWork verwerkt voor deze Module dan ook geen persoonsgegevens.
   2. Jobs: Deze Module heeft als doel het bereiken van de juiste doelgroep voor de vacatures van Gebruiker. De (persoons)gegevens die in het kader van deze Module worden verwerkt, worden niet opgeslagen in de systemen van MrWork, maar blijven in de digitale omgeving van de Gebruiker. MrWork verwerkt voor deze Module dan ook geen persoonsgegevens.
   3. Leads/Lead Generation: Deze Module heeft als doel het genereren van Leads voor de vacatures van Gebruiker. De (persoons)gegevens die in het kader van deze Module worden verwerkt, worden wel opgeslagen in de systemen van MrWork, waarbij MrWork handelt als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving (zie art. 8.2).
  2. Gebruiker kan bovengenoemde Modules ieder apart of in combinatie afnemen. Gebruiker kan gedurende de Overeenkomst Modules toevoegen. MrWork zal de afgenomen Modules integreren in de aan Gebruiker ter beschikking gestelde Software omgeving.
 7. Levering Software en (Ondersteunende) Diensten
  1. MrWork zal de Software aanpassen om deze geschikt te maken voor Gebruiker. De Software zal met ingang van de Overeenkomst elektronisch toegankelijk zijn voor Gebruiker.
  2. De Software wordt door MrWork geleverd in overeenstemming met de Service Level Agreement (Bijlage B).
  3. De Diensten en Ondersteunende Diensten worden door MrWork geleverd in overeenstemming met deze Voorwaarden en eventuele aanvullende afspraken tussen MrWork en Gebruiker. MrWork levert haar Diensten en Ondersteunende Diensten naar beste kunnen, garandeert niet dat de Diensten en Ondersteunende Diensten altijd voldoen aan de verwachtingen die Gebruiker daaromtrent heeft, bijvoorbeeld omtrent bekendheid of aantal Leads.
  4. MrWork kan de Ondersteunende Diensten en/of het gebruik van de Software op aanvraag van de Gebruiker wijzigen. Bij wijziging van de Ondersteunende Diensten en/of het gebruik van de Software op aanvraag van de Gebruiker kan MrWork de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MrWork zal, indien dit mogelijk is, daarvan een prijsopgave doen. Gebruiker heeft de mogelijkheid om de wijziging en prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien Gebruiker de wijziging weigert zal het gebruik van de Software en de invulling van de Ondersteunende Diensten gelijk blijven.
 8. Privacy
  1. Afhankelijk van de gekozen Modules, is het mogelijk dat MrWork in het kader van de Diensten namens Gebruiker persoonsgegevens verwerkt. Als dit het geval is zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten, waarbij Gebruiker handelt als verwerkingsverantwoordelijke en MrWork als verwerker in de zin van de AVG. Indien van toepassing wordt deze verwerkersovereenkomst bijgesloten als Bijlage C.
 9. Intellectueel eigendom
  1. “Intellectuele Eigendomsrechten”, zijn alle bestaande en toekomstige, geregistreerde en ongeregistreerde, intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: auteursrechten, octrooienrechten, databankrechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op know-how, licenties, domeinnamen, eigendomsrechten en processen.
  2. Elke Partij behoudt de eigendom van zijn Intellectuele Eigendomsrechten die buiten het kader van of voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst zijn ontwikkeld.
  3. Gebruiker garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Uitingen, materialen en andere informatie die Gebruiker aanlevert of binnen de Software gebruikt/creëert, zoals de campagnes, in het kader van de Overeenkomst.
  4. Gebruiker verleent MrWork een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve en royalty-vrije licentie om de door Gebruiker aangeleverde materialen en Uitingen te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
  5. MrWork is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot de Software (Modules) (inclusief onderliggende bron- en objectcode), de (Ondersteunende) Diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. MrWork is tevens de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot overige informatie en diensten aangeboden door MrWork, waaronder, maar niet beperkt tot: de Website, bestanden en materialen.
  6. MrWork behoudt het exclusieve eigendom van en de Intellectuele Eigendomsrechten op alle bijdragen en andere wijzigingen en/of toevoegingen aan de Software (Modules), en (Ondersteunende) Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle uitbreidingen, updates, wijzigingen, concepten, creaties, ontwikkelingen en verbeteringen. Ter voorkoming van verwarring: eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van Gebruiker zijn hiervan uitgesloten (zie ook artikel 9.2-9.3).
  7. Het is Gebruiker niet toegestaan de Software of onderliggende (bron- en objectcode na te bouwen of te reproduceren, al dan niet met behulp van reverse engineering. Indien Gebruiker informatie nodig heeft om interoperabiliteit van de Software met interne software te bewerkstelligen die niet gedocumenteerd is, dient hij schriftelijk toestemming te vragen aan MrWork. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere Intellectuele Eigendomsrechten uit de Software te verwijderen.
 10. Gebruik van de Software
  1. Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden, verleent MrWork aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Software, uitsluitend voor eigen interne gebruik van de Gebruiker, en uitsluitend op een wijze die voldoet aan alle wettelijke vereisten die op het gebruik van de Software van toepassing zijn, met inbegrip van deze Voorwaarden. MrWork kan deze licentie te allen tijde, naar eigen discretie, intrekken. Gebruiker mag de Software enkel door personen laten gebruiken in lijn met de afspraken die Partijen daarover maken.
  2. Als voorwaarde voor het gebruik van de Software is het, zonder de expliciete opdracht of toestemming van MrWork daartoe, Gebruiker onder meer niet toegestaan, noch toegestaan dat zij via derden:
   1. (proberen) de toegang tot (de inhoud van) de Software te verkopen, in sublicentie te geven, te verspreiden, te bezwaren of samen te voegen in of met andere software;
   2. zich toegang (trachten) te verschaffen tot niet-openbare of beveiligde gedeelten van de Software;
   3. virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook te verzenden;
   4. de Software te onderzoeken, scannen of testen, of enige beveiliging of verificatie te schenden;
   5. geautomatiseerde softwaresystemen gebruiken om gegevens aan de Software te onttrekken
    (‘(screen)-scraping’);
   6. proberen de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen met betrekking tot de Software, documentatie of gegevens die daarop betrekking hebben, te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te achterhalen;
   7. de Software (Modules) gebruiken op een manier – of hiermee content creëren – die inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals Intellectuele Eigendomsrechten / privacyrechten;
   8. afgeleide werken van welke aard dan ook te maken;
   9. de Software gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden;
   10. concurrerende versies van de Software of enige software met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de Software maken of trachten te maken; en/of
   11. direct of indirect te proberen:
    1. de Software te kopiëren of opnieuw te publiceren;
    2. schade toe te brengen aan of met de Software of op enige andere wijze misbruik te maken van de Software.
  3. Indien Gebruiker in strijd handelt met één van de bepalingen van dit artikel, is MrWork gerechtigd Gebruiker onmiddellijk de toegang tot de Software te ontzeggen en de Overeenkomst zonder nadere aankondiging met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van MrWork om schadevergoeding te vorderen.
  4. MrWork is gerechtigd hulpmiddelen in de Software aan te brengen en in te bouwen om misbruik op te sporen en te controleren.
 11. Verplichtingen Gebruiker
  1. Gebruiker zal te allen tijde aan de op haar rustende verplichtingen voldoen zoals neergelegd in deze Voorwaarden en de Bijlagen.
  2. Gebruiker is verantwoordelijk dat haar gebruik van de (functionaliteiten binnen de) Software in overeenstemming is met wettelijke verplichtingen en de voorwaarden die leveranciers van MrWork daaraan verbinden.
  3. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de technische werking en het onderhoud van haar (en haar werknemers) internetverbinding, intern netwerk, besturingssystemen, apparaten en alle andere systemen die relevant of noodzakelijk zijn voor ongestoord gebruik van de Software.
  4. Gebruiker zal de Software uitsluitend gebruiken met het doel zoals beschreven in de Overeenkomst. Indien de Gebruiker de Software voor enig ander doel wenst te gebruiken, dient de Gebruiker hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan MrWork.
  5. In geval van een redelijk vermoeden dat een account van een Gebruiker van de Gebruiker wordt gebruikt in strijd met enige gebruiksbeperkende bepaling in deze Voorwaarden of Bijlagen, is MrWork gerechtigd het account onmiddellijk te blokkeren. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van MrWork genoemd in deze Voorwaarden of rechten verleend door de wet.
 12. Geheimhouding
  1. MrWork en Gebruiker zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en onderhandelingen uitwisselen geheim houden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door MrWork en/of Gebruiker (Vertrouwelijke Informatie).
  2. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval verstaan, maar niet uitsluitend:
   1. de inhoud van deze Overeenkomst, de Voorwaarden en de Bijlagen;
   2. alle financiële, commerciële en operationele informatie die Gebruiker of een van haar groepsmaatschappijen ter beschikking stelt aan MrWork;
   3. alle informatie die door MrWork en/of Gebruiker of een van haar groepsmaatschappijen is aangemerkt als vertrouwelijk;
   4. informatie waarvan MrWork redelijkerwijs kan weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft.
   MrWork en Gebruiker zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. MrWork en Gebruiker zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht. Indien een Partij wettelijk verplicht is tot bekendmaking van enige Vertrouwelijke Informatie, zal deze Partij niet meer Vertrouwelijke Informatie openbaren dan nodig is om te voldoen aan de betreffende wettelijke verplichting.
  4. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en voor een periode van 3 jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd, zal MrWork Vertrouwelijke Informatie van Gebruiker geheimhouden en niet delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
  1. De Software wordt geleverd ‘as is’ en op een ‘best effort’ basis.
  2. MrWork is in geen geval aansprakelijk voor:
   • schade die ontstaat doordat MrWork bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of Uitingen;
   • enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Software door de Gebruiker, waaronder schade veroorzaakt door campagnes, materialen of andere uitingen van Gebruiker die zijn gecreëerd en/of geplaatst met de Software;
   • schade als gevolg van hacking, sabotage, of andere ongeautoriseerde toegang of gebruik van de Software of gebruikersaccounts als gevolg van nalatigheid van de Gebruiker of zijn werknemers;
   • het niet nakomen van de verplichtingen van MrWork onder deze Voorwaarden indien deze tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten de controle van MrWork (bijvoorbeeld een netwerkstoring of een tekortkoming van een leverancier van MrWork);
   • enige schade of wijziging aan eigendommen van de Gebruiker als gevolg van de installatie of het gebruik van de Software; en/of
   • schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Software door de Gebruiker, bijvoorbeeld het niet opvolgen van de gebruiksinstructies van MrWork.
  3. MrWork is nimmer aansprakelijk voor de door Gebruiker geleden indirecte schade.
  4. MrWork streeft ernaar de door Gebruiker ingezonden Uitingen zo goed mogelijk te weergeven op Social Media. MrWork is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eventuele aanpassingen in de Uitingen bij het plaatsen hiervan.
  5. Als MrWork om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de jaarlijkse factuurprijs van de Overeenkomst.
  6. Indien de Gebruiker in strijd handelt met een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is de Gebruiker aansprakelijk jegens MrWork voor vergoeding van de door MrWork geleden of te lijden schade.
  7. Alleen als de Gebruiker alle nodige maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken en/of andere schade te voorkomen, kan de Gebruiker op grond van de Overeenkomst schadevergoeding vorderen. Dit recht vervalt als Gebruiker MrWork niet binnen 30 kalenderdagen na het constateren van de schade heeft geïnformeerd en alle relevante informatie daaromtrent heeft toegestuurd.
  8. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van MrWork uitsluiten of beperken indien deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
 14. Vrijwaring
  1. Voor zover de wet dit toelaat, zal Gebruiker MrWork vrijwaren voor en schadeloos stellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan MrWork toerekenbaar is of voor risico van MrWork komt.
  2. Gebruiker vrijwaart MrWork tevens voor alle aanspraken van derden die verband houden met (de inhoud van) de gegevens die de Gebruiker verzamelt, verspreidt of verwerkt door middel van de Software, met inbegrip van alle persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt in de zin van de AVG.
  3. In het geval dat derden MrWork aanspreken, zal Gebruiker MrWork zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem verwacht mag worden, tenzij de oorzaak aan MrWork toerekenbaar is of voor risico van MrWork komt.
 15. Overmacht
  1. Partijen hoeven de verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als een Partij haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen wegens een of meerdere omstandigheden die niet aan de Partij kunnen worden toegerekend (met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen van het internet of enig openbaar telecommunicatienetwerk, aanvallen van hackers, (distributed) denial of service aanvallen, virus of andere kwaadaardige software aanvallen of infecties en stroomstoringen).
  2. De andere Partij kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden mag de andere Partij Overeenkomst ontbinden, zonder dat Partijen verplicht zijn tot schadevergoeding.
  3. Als MrWork voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag MrWork een factuur sturen voor het nagekomen deel.
 16. Overige bepalingen
  1. Als MrWork (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.
  2. Gebruiker kan haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen.
  3. MrWork kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
  4. MrWork heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. MrWork heeft als uitgangspunt om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren. MrWork zal proberen enkel wijzigingen door te voeren als gevolg van, onder andere, wijzigingen in haar bedrijfsvoering, werkwijze of in wet- of regelgeving. In dat geval zal MrWork Gebruiker hierover schriftelijk informeren.
  5. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in de Voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van de partijen.
  6. Deze Voorwaarden inclusief eventuele bijlagen en het Orderformulier vormen de gehele overeenkomst tussen Partijen. Wijzigingen van de Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk (waaronder per e-mail) overeengekomen.
  7. Indien Partijen in overeenstemming wijzigingen aanbrengen in en/of uitzonderingen maken op deze Voorwaarden en/of Overeenkomst, zullen Partijen deze wijzigingen en/of uitzonderingen opnemen in een bijlage welke deel uitmaakt van deze Voorwaarden en Overeenkomst.
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. De Overeenkomst en de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de Diensten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 18. Vragen, opmerkingen en suggesties
  1. MrWork streeft ernaar om Gebruikers optimale service te bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook het contactformulier op onze Website gebruiken. Wij beantwoorden berichten doorgaans binnen 2 werkdagen.

Vragen, opmerkingen en suggesties

MrWork B.V.
Haringvliet 100
3011 TH Rotterdam

T: 010 737 15 21
M: AV@mrwork.nl
W: www.mrwork.nl

KvK-nummer: 57298890
BTW-nummer: NL852521480

Plan een belletje

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief