Algemene Voorwaarden

Welkom bij MrWork B.V (“MrWork”). MrWork levert diensten op het vlak van online recruitment processen via sociale media, zoekmachines en overige online marketing (de “Diensten”). Meer informatie vindt u via de website www.mrwork.nl (de “Website”).

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen MrWork en haar opdrachtgevers (“Opdrachtgevers”), met betrekking tot de diensten aangeboden door MrWork (“Diensten”). MrWork biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever deze Voorwaarden accepteert.

 1. DEFINITIES

  1. MrWork: MrWork B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan de Westblaak 7A, 3012 KC. MrWork is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57298890. MrWork wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van MrWork en met MrWork een Overeenkomst aangaat, of met MrWork onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. Opdrachtgever wordt ook aangeduid als “jij”.
  3. Opdracht: Iedere opdracht die Opdrachtgever en MrWork overeenkomen voor het leveren van de Diensten, in welke vorm dan ook.
  4. Diensten: Alle werkzaamheden van MrWork op het vlak van online recruitment processen via sociale media, zoekmachines en overige online marketing.
  5. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen MrWork en Opdrachtgever, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop, waarin de Opdracht is vastgelegd.
  6. Dashboard: het dashboard met daarin het geheel aan webpagina’s, software en databases die MrWork aan Opdrachtgever beschikbaar stelt in het kader van de Diensten.
  7. Social Media: Sociale medianetwerken waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram en YouTube.
  8. Uitingen: Alle uitingen die op verzoek van Opdrachtgever op Social Media wordt geplaatst in het kader van de Opdracht waaronder, maar niet beperkt tot, vacatureplaatsingen, advertenties, bedrijfsprofielen, bekendmakingen en aankondigingen.
 2. GEBRUIK VAN HET DASHBOARD

  1. MrWork stelt bij de verlening van de Diensten het Dashboard en alle daartoe behorende functionaliteiten beschikbaar aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst.
  2. MrWork maakt één of meerdere accounts aan voor Opdrachtgever aan om gebruik te maken van het Dashboard. Opdrachtgever krijgt de inloggegevens van dit account (of deze accounts) van MrWork om in te loggen op het Dashboard.
  3. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om de inloggegevens van het Dashboard strikt geheim te houden. Inloggegevens zijn gebonden aan de Opdrachtgever en mogen alleen binnen de organisatie van de Opdrachtgever gebruikt worden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de inloggegevens te verstrekken aan derden. MrWork mag ervan uit gaan dat alle acties binnen het Dashboard door of onder toezicht van Opdrachtgever zijn genomen.
  4. Het gebruik van het Dashboard is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat haar werknemers het Dashboard enkel ten behoeve van de activiteiten van Opdrachtgever zullen gebruiken.
  5. Opdrachtgever kan het gebruik van het Dashboard niet overdragen aan derden.
  6. Het Dashboard is 24 uur per dag beschikbaar voor het gebruik door Opdrachtgever. MrWork zal het onderhoud van het Dashboard buiten kantoortijden laten plaatsvinden, tenzij dit in het concrete geval niet mogelijk is.
  7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Dashboard te gebruiken op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden, de Nederlandse wet of enige andere toepasselijk wet- en regelgeving. Als MrWork vermoedt dat Opdrachtgever het Dashboard op dergelijke wijze gebruikt, kan MrWork Opdrachtgever (tijdelijk) de toegang tot het Dashboard blokkeren.
  8. Indien MrWork schade lijdt als het gevolg van gebruik van het Dashboard door Opdrachtgever zoals omschreven in artikel 2.7, zal MrWork deze schade bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  1. Alle aanbiedingen en offertes van MrWork zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Opdrachtgever en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.
  3. MrWork mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Opdrachtgever verstrekt juist zijn.
 4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen MrWork en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat MrWork en Opdrachtgever de Overeenkomst ondertekenen, of op het moment dat MrWork feitelijke uitvoering aan de Opdracht geeft.
  2. MrWork heeft het recht om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
  3. Opdrachtgever moet aanvragen voor Opdrachten en vervolg instructies altijd schriftelijk indienen bij MrWork.
  4. Opdrachtgever zal MrWork binnen 10 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst alle Uitingen, informatie en materialen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Als Opdrachtgever de Uitingen, informatie en materialen niet op tijd verstrekt, mag MrWork de Opdracht opschorten. Als Opdrachtgever de Uitingen niet tijdig in volledige vorm aanlevert, heeft MrWork het recht deze Uitingen aan te passen en gereed te maken voor plaatsing of de Uitingen terug te sturen aan Opdrachtgever. MrWork mag de extra kosten die voortkomen uit het meerwerk en de vertragingen factureren.
  6. Als Opdrachtgever de benodigde Uitingen, informatie en materialen niet binnen de termijn onder 4.4 aan MrWork heeft aangeleverd, heeft MrWork het recht de plaatsing van de Uitingen te weigeren. MrWork zal in dergelijke gevallen wel de kosten in rekening brengen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan haar verschuldigd is.
 5. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen MrWork en Opdrachtgever gaat in op de datum die in de Overeenkomst is vastgelegd. Indien een dergelijke startdatum in de Overeenkomst ontbreekt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum waarop MrWork feitelijke uitvoering aan de Opdracht heeft gegeven.
  2. MrWork en Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor bepaalde tijd. Indien MrWork en Opdrachtgever in de Overeenkomst geen contractduur overeenkomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor een duur van drie maanden.
  3. Als de Overeenkomst beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen.
  4. Opdrachtgever kan de Opdracht niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen. In dat geval is annulering alleen mogelijk binnen de overeengekomen annuleringstermijn. Bij tijdige annulering zal MrWork aan Opdrachtgever de reeds betaalde vergoeding terug te betalen.
  5. MrWork mag de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
  6. MrWork kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:
   - Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   - Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
   - Opdrachtgever wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
   - Opdrachtgever kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.
  7. MrWork kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet MrWork in dat geval een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.
 6. TARIEVEN

  1. Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.
  2. MrWork mag de tarieven tussentijds verhogen in het geval van onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden die plaatsvinden na totstandkoming van de Overeenkomst.
  3. Tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van MrWork en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  4. Alle kosten in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door Opdrachtgever.
 7. WIJZIGING OPDRACHT

  1. MrWork heeft het recht om meer werkzaamheden te verrichten dan zoals vermeld in de Overeenkomst en deze werkzaamheden in rekening te brengen, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. MrWork zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.
  2. Als tijdens het uitvoeren van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Opdracht in grote mate te wijzigen of aan te vullen, dan zullen MrWork en Opdrachtgever dat in onderling overleg doen.
  3. Bij wijziging van de Opdracht kan MrWork de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MrWork zal, indien dit mogelijk is, daarvan een prijsopgave doen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht en prijs.
 8. PRIVACY

  1. MrWork respecteert jouw privacy. MrWork anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van de Website of Diensten, zullen bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. In onze Privacy Policy kun je lezen welke gegevens we verzamelen en wat we hiermee doen.
  2. Als MrWork een Opdracht uitvoert voor Opdrachtgever, zal MrWork namens Opdrachtgever ook persoonsgegevens verwerken in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. Voor deze gegevens is Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke en handelt MrWork als verwerker. In onze Privacy FAQ kun je meer lezen over deze rolverdeling en de omgang met persoonsgegevens.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Opdrachtgever garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de “Intellectuele Eigendomsrechten”) op alle Uitingen, materialen en andere informatie die Opdrachtgever aanlevert in het kader van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever verleent MrWork een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve en royalty-vrije licentie om de door Opdrachtgever aangeleverde materialen en Uitingen te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
  3. MrWork is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot de Diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst en alle door MrWork ter beschikking gestelde informatie waaronder, maar niet beperkt tot: de Website, het Dashboard, bestanden en materialen.  MrWork is tevens de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere diensten van en informatie aangeboden door MrWork.
  4. Zolang Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet, verleent MrWork aan Opdrachtgever een niet-overdraagbare, exclusieve, niet-sublicentieerbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de informatie, zoals beschreven onder 9.3, die MrWork beschikbaar stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever niet (langer) aan zijn verplichtingen voldoet, kan MrWork deze licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om enige door MrWork ter beschikking gestelde informatie openbaar te maken, te wijzigen, te downloaden te kopiëren of anderzijds te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MrWork.
 10. OVERMACHT

  1. MrWork hoeft haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als MrWork haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen wegens een of meerdere omstandigheden die niet aan MrWork kunnen worden toegerekend.
  2. Opdrachtgever kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden mogen zowel Opdrachtgever als MrWork de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.
  3. Als MrWork voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag MrWork een factuur sturen voor het nagekomen deel.
 11. GEHEIMHOUDING

  1. MrWork en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de Overeenkomst en onderhandelingen uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door MrWork en/of Opdrachtgever.
  2. MrWork en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. MrWork en Opdrachtgever zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.
 12. AANSPRAKELIJKHEID

  1. MrWork is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, indien deze schade uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van MrWork.
  2. MrWork is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat MrWork bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of Uitingen.
  3. MrWork streeft ernaar de door Opdrachtgever ingezonden Uitingen zo goed mogelijk te weergeven op Social Media. MrWork is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eventuele aanpassingen in de Uitingen bij het plaatsen hiervan.
  4. Als MrWork om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 20% van de factuurprijs van de Overeenkomst, afhankelijk van welk bedrag lager is.
  5. De aansprakelijkheid van MrWork is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van MrWork in dat geval uitkeert.
  6. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van MrWork uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van MrWork.
 13. VRIJWARING

  1. Voor zover de wet dit toelaat, zal Opdrachtgever MrWork vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan MrWork toerekenbaar is.
  2. In het geval dat derden MrWork aanspreken, zal Opdrachtgever MrWork zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem verwacht mag worden.
 14. OVERIG

  1. Als MrWork (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Opdrachtgever wel af te dwingen.
  2. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen MrWork en Opdrachtgever niet overdragen aan derde partijen.
  3. MrWork kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
  4. MrWork heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen.
  5. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen MrWork en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 16. VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

  1. MrWork streeft ernaar om Opdrachtgevers optimale service te bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook het contactformulier op onze Website gebruiken. Wij beantwoorden berichten doorgaans binnen 2 werkdagen.