Algemene Voorwaarden

Laatste update: februari 2020

Welkom bij MrWork B.V (“MrWork”). MrWork levert diensten op het vlak van online recruitment processen via sociale media, zoekmachines en overige online marketing (de “Diensten”). Meer informatie vindt u via de website www.mrwork.nl (de “Website”).

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen MrWork en haar opdrachtgevers (“Opdrachtgevers”), met betrekking tot de diensten aangeboden door MrWork (“Diensten”). MrWork biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever deze Voorwaarden accepteert.

 1. DEFINITIES

  1. MrWork: MrWork B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan de Haringvliet 100 3011 TH. MrWork is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57298890. MrWork wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van MrWork en met MrWork een Overeenkomst aangaat, of met MrWork onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. Opdrachtgever wordt ook aangeduid als “jij”.
  3. Opdracht: iedere opdracht die Opdrachtgever en MrWork overeenkomen voor het leveren van de Diensten, in welke vorm dan ook.
  4. Diensten: alle werkzaamheden van MrWork op het vlak van online recruitment processen via sociale media, zoekmachines en overige online marketing.
  5. Overeenkomst: de raamovereenkomst die tot stand komt tussen MrWork en Opdrachtgever, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop (waaronder het Orderformulier voor nieuwe Opdrachten en uitbreidingen van Opdrachten), waarin de Opdracht is vastgelegd.
  6. Software: De software met daarin het geheel aan webpagina’s, software en databases die MrWork aan Opdrachtgever beschikbaar stelt in het kader van de Diensten.
  7. Social Media: Sociale medianetwerken waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram en YouTube.
  8. Uitingen: Alle uitingen die op verzoek van Opdrachtgever op Social Media wordt geplaatst in het kader van de Opdracht waaronder, maar niet beperkt tot, vacatureplaatsingen, advertenties, bedrijfsprofielen, bekendmakingen en aankondigingen.
  9. Partij(en): MrWork en Opdrachtgever individueel en gezamenlijk.
  10. Opdrachtovereenkomst Eerste Fase: de opdrachtovereenkomst voor de periode waarin MrWork de Diensten levert aan Opdrachtgever, indien de Overeenkomst nog niet is getekend. Deze Opdrachtovereenkomst Eerste Fase bevat de belangrijkste afspraken over de levering van de Diensten tijdens deze startperiode.
 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  1. Alle aanbiedingen en offertes van MrWork zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Opdrachtgever en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.
  3. MrWork mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Opdrachtgever verstrekt juist zijn.
 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen MrWork en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat MrWork en Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst Eerste Fase of de Overeenkomst ondertekenen, of op het moment dat MrWork feitelijke uitvoering aan de Opdracht geeft. Bepalend is welke van de drie gebeurtenissen het eerst plaatsvindt.
  2. MrWork heeft het recht om opdrachten te weigeren indien MrWork de betreffende opdracht niet geschikt acht of door omstandigheden niet uit kan voeren. MrWork zal de reden van weigering toelichten aan Opdrachtgever en indien mogelijk in overleg met Opdrachtgever tot een oplossing komen.
  3. Opdrachtgever moet aanvragen voor Opdrachten en vervolg instructies altijd schriftelijk indienen of bevestigen bij MrWork.
  4. Opdrachtgever zal MrWork binnen redelijke termijn (doorgaans 8 en maximaal 10 weken) na het sluiten van de Overeenkomst alle informatie verstrekken die benodigd is om de Opdracht uit te voeren (de “Benodigde Informatie”). De Benodigde Informatie betreft onder andere, maar is niet beperkt tot, de content voor Uitingen, informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Als Opdrachtgever de Benodigde Informatie niet binnen de in artikel 3.4 gestelde termijn verstrekt, kan MrWork de Opdracht niet in overeenstemming met de afgesproken strategie en budgetten uitvoeren. In dit geval kan MrWork een voorstel doen voor een aangepaste Opdracht (met een nieuwe strategie en nieuwe budgetten) om de kwaliteit van de uitvoering van de Opdracht te kunnen garanderen. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangepaste Opdracht, kan MrWork de Opdracht weigeren en de Overeenkomst opzeggen.
  6. Als de Opdracht op grond van artikel 3.5 aangepast moet worden, mag MrWork de bijkomende kosten die zijn gemaakt tot en met het voorstel tot aanpassing van de Opdracht in rekening brengen. MrWork zal Opdrachtgever hier tijdig over inlichten. Deze kosten mag MrWork ook in rekening brengen als Opdrachtgever niet akkoord gaat met het voorstel tot aanpassing van de Opdracht.
 4. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen MrWork en Opdrachtgever gaat in op de datum die in de Overeenkomst is vastgelegd. Indien een dergelijke startdatum in de Overeenkomst ontbreekt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum waarop MrWork feitelijke uitvoering aan de Opdracht heeft gegeven.
  2. MrWork en Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor bepaalde tijd. Indien MrWork en Opdrachtgever in de Overeenkomst geen contractduur overeenkomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor een duur van zes maanden, die na afloop van deze termijn stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van zes maanden.
  3. Als de Overeenkomst beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen.
  4. Opdrachtgever kan de Opdracht niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen. In dat geval is annulering alleen mogelijk binnen de overeengekomen annuleringstermijn. Bij tijdige annulering zal MrWork aan Opdrachtgever de reeds betaalde vergoeding terugbetalen.
  5. Een Partij mag de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
  6. Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden , in de volgende gevallen:
   -de andere Partij is failliet of in surseance van betaling;
   -de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd;
   -de andere Partij wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
   -de andere Partij kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.
  7. Partijen kunnen de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als de andere Partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. In dat geval moet deze Partij de andere Partij een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.
  8. Partijen kunnen in onderling overleg de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Van deze opzegtermijn kan worden afgeweken indien Partijen hierover in onderling overleg overeenstemming hebben bereikt.
 5. TARIEVEN

  1. Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.
  2. Tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van MrWork en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele onkosten van MrWork dienen voorafgaand schriftelijk te worden goedgekeurd door Opdrachtgever alvorens deze in rekening kunnen worden gebracht.
  3. Alle kosten in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door Opdrachtgever.
 6. WIJZIGING OPDRACHT

  1. MrWork heeft het recht om meer werkzaamheden te verrichten dan zoals vermeld in de Overeenkomst en, indien Partijen hierover voorafgaand overeenstemming hebben bereikt, deze werkzaamheden in rekening te brengen, als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. MrWork zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen en wijzen op de (aanvullende) kosten die de (aanvullende) werkzaamheden met zich meebrengen. Als tijdens het uitvoeren van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Opdracht in grote mate te wijzigen of aan te vullen, dan zullen MrWork en Opdrachtgever dat in onderling overleg doen.
  2. Bij wijziging van de Opdracht kan MrWork de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MrWork zal, indien dit mogelijk is, daarvan een prijsopgave doen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de wijziging van de Opdracht en prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien Opdrachtgever de wijziging van de Opdracht weigert dient MrWork de Opdracht na te komen conform de afspraken uit de Overeenkomst.
 7. PRIVACY

  1. MrWork voldoet aan de relevante privacy wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacy policy van MrWork staat welke gegevens MrWork verzamelt en wat hiermee gebeurt. Privacy Policy
  2. Als MrWork een Opdracht uitvoert voor Opdrachtgever, zal MrWork mogelijk namens Opdrachtgever ook persoonsgegevens verwerken in het kader van de Opdracht. Als dit het geval is zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten, waarbij Opdrachtgever handelt als verwerkingsverantwoordelijke en MrWork als verwerker in de zin van de AVG.
 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Opdrachtgever garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de “Intellectuele Eigendomsrechten”) op alle Uitingen, materialen en andere informatie die Opdrachtgever aanlevert in het kader van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever verleent MrWork een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve en royalty-vrije licentie om de door Opdrachtgever aangeleverde materialen en Uitingen te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
  3. MrWork is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot de Diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst en alle door MrWork ter beschikking gestelde informatie waaronder, maar niet beperkt tot: de Website, de Software, bestanden en materialen. MrWork is tevens de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere diensten van en informatie aangeboden door MrWork.
  4. Zolang Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet, verleent MrWork aan Opdrachtgever een niet-overdraagbare, exclusieve, niet-sublicentieerbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de informatie, zoals beschreven onder 9.3, die MrWork beschikbaar stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Als een Partij niet (langer) aan zijn verplichtingen voldoet, kan de andere Partij de licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het is Partijen niet toegestaan om de Diensten en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Het is Partijen uitdrukkelijk niet toegestaan om enige door de andere Partij ter beschikking gestelde informatie openbaar te maken, te wijzigen, te downloaden te kopiëren of anderzijds te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 9. OVERMACHT

  1. Partijen hoeven de verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als een Partij haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen wegens een of meerdere omstandigheden die niet aan de Partij kunnen worden toegerekend.
  2. De andere Partij kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden mogen zowel Opdrachtgever als MrWork de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.
  3. Als een Partij voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag een Partij een factuur sturen voor het nagekomen deel.
 10. GEHEIMHOUDING

  1. MrWork en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de Overeenkomst en onderhandelingen uitwisselen geheim houden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door MrWork en/of Opdrachtgever (“Vertrouwelijke Informatie”). Onder Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval verstaan, maar niet uitsluitend, (i) de inhoud van deze Overeenkomst; (ii) alle financiële, commerciële en operationele informatie die Opdrachtgever of een van haar groepsmaatschappijen ter beschikking stelt aan MrWork; (iii) de Resultaten; (iv) alle informatie die door Opdrachtgever of een van haar groepsmaatschappijen is aangemerkt als vertrouwelijk; (v) informatie waarvan MrWork redelijkerwijs kan weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft. MrWork en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. MrWork en Opdrachtgever zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht. Indien MrWork wettelijk verplicht is tot bekendmaking van enige Vertrouwelijke Informatie, zal MrWork niet meer Vertrouwelijke Informatie openbaren dan nodig is om te voldoen aan de betreffende wettelijke verplichting.
  3. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en voor een periode van 3 jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd, zal MrWork Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever geheimhouden en niet delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 11. AANSPRAKELIJKHEID

  1. MrWork is alleen aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, indien deze schade uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van MrWork. Vergoeding van gederfde winst wordt uitgesloten.
  2. MrWork is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat MrWork bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of Uitingen.
  3. MrWork streeft ernaar de door Opdrachtgever ingezonden Uitingen zo goed mogelijk te weergeven op Social Media. MrWork is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eventuele aanpassingen in de Uitingen bij het plaatsen hiervan.
  4. Als MrWork om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag van 20% van de factuurprijs van de Overeenkomst, afhankelijk van welk bedrag lager is.
  5. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van MrWork uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van MrWork.
 12. VRIJWARING

  1. Voor zover de wet dit toelaat, zal Opdrachtgever MrWork vrijwaren voor en schadeloos stellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan MrWork toerekenbaar is of voor risico van MrWork komt.
  2. In het geval dat derden MrWork aanspreken, zal Opdrachtgever MrWork zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem verwacht mag worden, tenzij de oorzaak aan MrWork toerekenbaar is of voor risico van MrWork komt.
 13. OVERIG

  1. Als MrWork (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Opdrachtgever wel af te dwingen.
  2. Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen.
  3. Partijen kunnen alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
  4. MrWork heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. MrWork heeft als uitgangspunt om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren. MrWork zal proberen enkel wijzigingen door te voeren als gevolg van, onder andere, wijzigingen in haar bedrijfsvoering, werkwijze of in wet- of regelgeving. In dat geval zal MrWork Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
  5. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  6. Deze Voorwaarden inclusief eventuele bijlagen en de Overeenkomst vormen de gehele overeenkomst tussen partijen. Wijzigingen van de Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  7. Indien Partijen in overeenstemming wijzigingen aanbrengen in en/of uitzonderingen maken op deze Voorwaarden en/of Overeenkomst, zullen Partijen deze wijzigingen en/of uitzonderingen opnemen in een bijlage welke deel uitmaakt van deze Voorwaarden en Overeenkomst.
 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen MrWork en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 15. VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

  1. MrWork streeft ernaar om Opdrachtgevers optimale service te bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook het contactformulier op onze Website gebruiken. Wij beantwoorden berichten doorgaans binnen 2 werkdagen.
 16. MrWork B.V.
  Haringvliet 100
  3011 TH Rotterdam

  T: 010 737 15 21
  M: info@mrwork.nl
  W: www.mrwork.nl

  KvK-nummer: 57298890
  BTW-nummer: NL852521480